Algemene Voorwaarden
Dion de Jong, Creative | Provincialeweg 22b, 3998JG Schalkwijk  | T: +3613634403 | E: mail@diondejong.nl | www.diondejong.nl KvK: 58776680 | BTW nr. : NL215787432B01 | RABOBank IBAN: NL70RABO0192327097 t.n.v. DION DE JONG CREATIVE

ALGEMENE VOORWAARDEN DION DE JONG CREATIVE, september 2013

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, offertes en aanbiedingen, van Dion de Jong ingeschreven als DION DE JONG CREATIVE, gevestigd Tilburg.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. DION DE JONG CREATIVE: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
2. DION DE JONG CREATIVE exploiteert de websites www.diondejong.nl..
3. OPDRACHTGEVER: Degene die DION DE JONG CREATIVE een opdracht verstrekt.
4. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor DION DE JONG CREATIVE en/of de door hem ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/WERKINGSSFEER

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten van DION DE JONG CREATIVE.
    2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, binden DION DE JONG CREATIVE niet, tenzij deze vooraf expliciet door DION DE JONG CREATIVE schriftelijk zijn aanvaard.
    3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
    4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
    5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OFFERTES
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van DION DE JONG CREATIVE zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard , dan heeft DION DE JONG CREATIVE het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens DION DE JONG CREATIVE verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, website www.diondejong.nl  en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden DION DE JONG CREATIVE niet.
3. DION DE JONG CREATIVE kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DION DE JONG CREATIVE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

ARTIKEL 4: DERDEN
1. DION DE JONG CREATIVE is bevoegd, maar niet verplicht om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen.
2. DION DE JONG CREATIVE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN GAGES
1.Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van DION DE JONG CREATIVE prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is DION DE JONG CREATIVE gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven vanuit DION DE JONG CREATIVE naar de Opdrachtgever exclusief omzetbelasting. Ook worden de reiskosten en eventuele kosten van huur van apparatuur apart en exclusief omzetbelasting vermeld.

ARTIKEL 6: BETALINGEN VAN OPDRACHTGEVER AAN DION DE JONG CREATIVE
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Ook Meerwerk dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden betaald.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. DION DE JONG CREATIVE heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan DION DE JONG CREATIVE verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan DION DE JONG CREATIVE tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door DION DE JONG CREATIVE in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft DION DE JONG CREATIVE het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens DION DE JONG CREATIVE voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. DION DE JONG CREATIVE is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van DION DE JONG CREATIVE te verschaffen.
8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op DION DE JONG CREATIVE heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 7: ANNULERINGEN
1.De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met DION DE JONG CREATIVE gesloten Overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan DION DE JONG CREATIVE mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met DION DE JONG CREATIVE gesloten overeenkomst tot 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding ( bijvoorbeeld huur van materialen en apparatuur, ed.), in ieder geval 20 % (twintig procent) van het totale factuurbedrag jegens DION DE JONG CREATIVE verschuldigd.
2. In het geval de opdrachtgever de met DION DE JONG CREATIVE gesloten overeenkomst 29 (negenentwintig) tot 14 (veertien) dagen voor het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding ( bijvoorbeeld huur van materialen en apparatuur, ed.), in ieder geval 40% (veertig procent) van het totale factuurbedrag verschuldigd.
3. In het geval de Opdrachtgever de met DION DE JONG CREATIVE gesloten overeenkomst;
a. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding ( bijvoorbeeld huur van materialen en apparatuur, ed.),de opdrachtgever 80 %  (tachtig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.
b. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met DION DE JONG CREATIVE(gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding ( bijvoorbeeld huur van materialen en apparatuur, ed.),het gehele 100 %(honderd procent) factuurbedrag verschuldigd.
4. Annulering door DION DE JONG CREATIVE naar Opdrachtgevers te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van DION DE JONG  (CREATIVE). Reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst die niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
1.In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met DION DE JONG CREATIVE gesloten Overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan DION DE JONG CREATIVE per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1. DION DE JONG CREATIVE kunnen door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van DION DE JONG CREATIVE. Indien en voor zover op DION DE JONG CREATIVE enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door DION DE JONG CREATIVE uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door DION DE JONG CREATIVE - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het “optreden/uitvoeren van de opdracht” van DION DE JONG CREATIVE. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, foto apparatuur, overige apparatuur en/of bezittingen van DION DE JONG CREATIVE. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart DION DE JONG CREATIVE voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van DION DE JONG CREATIVE, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door DION DE JONG CREATIVE ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart DION DE JONG CREATIVE tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
7. Eventuele aansprakelijkheid van DION DE JONG CREATIVE is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. DION DE JONG CREATIVE is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door DION DE JONG CREATIVE gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DION DE JONG CREATIVE kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 6 maanden.
9. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens DION DE JONG CREATIVE en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart DION DE JONG CREATIVE tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan DION DE JONG CREATIVE heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door DION DE JONG CREATIVE gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

ARTIKEL 10: ONTBINDINGEN
1. DION DE JONG CREATIVE is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
d. DION DE JONG CREATIVE gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID
1.Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor DION DE JONG CREATIVE diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor DION DE JONG CREATIVE als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
Brand, stroomstoring, lekkage, ongeval of andere voorvallen;
Een dag van nationale rouw;
Contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
Werkstaking;
Natuurrampen;
Ziekte van DION DE JONG CREATIVE;
Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie DION DE JONG CREATIVE voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens DION DE JONG CREATIVE.
Met inachtneming van artikel 13 lid 5 van deze voorwaarden is DION DE JONG CREATIVE in geval van overmacht gerechtigd: hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van DION DE JONG CREATIVE te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 1 lid 4, artikel 9 lid 4, van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover DION DE JONG CREATIVE in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan DION DE JONG CREATIVE verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover DION DE JONG CREATIVE in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan DION DE JONG CREATIVE verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 12: ONVERBINDENDHEID / HIATEN
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT
1. Op de door DION DE JONG CREATIVE gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door DION DE JONG CREATIVE en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar DION DE JONG CREATIVE gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft DION DE JONG CREATIVE het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat DION DE JONG CREATIVE aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.